říjen 2003
Dne 11. října tohoto roku se konal kongres Unie českých spisovatelů. Na programu jednání byla volba nového vedení UČS, diskuse k společenskému postavení Unie českých spisovatelů a hodnocení současného stavu české a světové prózy. Ke společenskému postavení UČS vydala Unie prohlášení, které otiskujeme.


Koncem roku 2000 vznikla Unie českých spisovatelů jako zájmové sdružení, byly schváleny stanovy a organizace byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra ČR. V současné době má Unie 170 členů. Založení Unie českých spisovatelů bylo odpovědí na až dosud jedinou existující spisovatelskou organizaci Obec spisovatelů, která se při svém vzniku v roce 1990 deklarovala jako profesní organizace s tím, že bude hájit profesní zájmy spisovatelů bez rozdílu jejich názorů. Této základní deklaraci se však Obec spisovatelů zpronevěřila. Předseda Unie českých spisovatelů se z pověření předsednictva v roce 2001 písemně obrátil na Nadaci Českého literárního fondu a na Ministerstvo kultury ČR s žádostí, že UČS chce delegovat své zástupce do orgánu Nadace ČLF, do grantové komise MK ČR a do komise pro udílení státních cen. Obdržel však zamítavé odpovědi, které byly následně publikovány v Obrysu-Kmeni. Důvody zamítnutí považuje Unie českých spisovatelů za irelevantní a požaduje, aby jako řádně registrovaná spisovatelská organizace měla s Obcí spisovatelů paritní zastoupení ve všech orgánech zabývajících se literaturou, nejen tedy ve výše jmenovaných.
Požadavek UČS je legitimní, a proto považujeme za samozřejmost, aby tato legitimita byla naplněna oficiální nabídkou přizvání ke spolupráci, na jejímž základě pak Unie českých spisovatelů deleguje do těchto orgánů své zástupce.


Většinu příspěvků, které zazněly na kongresu UČS, najdete v čísle 44/2003 týdeníku Obrys-Kmen (www.obrys-kmen.cz).