S T A N O V Y  S P O L K U  Unie českých spisovatelů, z. s.

(podle ustanovení § 218 zák. č. 89/2012 Sb.)

 

Preambule

Občanské sdružení Unie českých spisovatelů (IČO: 701 07 033, se sídlem 182 00 Praha 8, Kobylisy, Paláskova 1107/2) bylo založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. na shromáždění členů konaném dne 10. 2. 2000 a vzniklo registrací Ministerstvem vnitra ČR reg. č.: VS/1-1/43 051/00-R ze dne 1. 3. 2000.

V souladu se zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 304/2013 Sb. přechází na novou zákonnou úpravu při zachování ve smyslu ustanovení § 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. právní kontinuity. Spolek Unie českých spisovatelů je od 1. 1. 2014 zapsán u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 10734.

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1) Spolek Unie českých spisovatelů, z. s. se sídlem 182 00 Praha 8, Kobylisy, Paláskova 1107/2 je samosprávným a dobrovolným spolkem členů, kterými jsou spisovatelé, literární vědci, kritici a vydavatelé umělecké literatury, jež mají zájem se aktivně podílet na rozvoji české literatury.

2) Spolek přispívá v souladu s uváděnou vlastní činností k dosahování obecného blaha, dbá, aby na rozhodování spolku měli podstatný vliv pouze bezúhonné osoby, nabytý majetek je výlučně z poctivých zdrojů a spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

 

Čl. II.

Členství

(1) Členem Spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má zájem aktivně se podílet na činnosti spolku, a to na základě svého přistoupení za člena spolku.

(2) Člen spolku má práva a povinnosti v plném rozsahu, právo podílet se na řízení spolku, zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, aktivní a pasivní volební právo, právo na informace o činnosti spolku, právo podávat návrhy a připomínky orgánům spolku. Člen spolku má povinnost podle svých možností aktivní účasti na činnosti spolku a další povinnosti podle jednotlivých ustanovení těchto stanov.

(3) Členství ve spolku je

            a) řádné,

            b) přispívající,

            c) čestné

(4) Řádným členem spolku je umělec, literární vědec a vydavatel, který dosahuje vynikajících výsledků v oboru a byl doporučen nejméně dvěma řádnými členy. Řádný člen je vybaven veškerými právy a povinnostmi člena spolku.

(5) Přispívajícím členem jsou fyzické a právnické osoby, kteří dobrovolně finančně, materiálně a odborně přispívají k naplňování cílů Unie českých spisovatelů. Přispívající člen spolku má právo účastnit se všech akcí spolku, podávat návrhy, při rozhodování má poradní hlas a má právo přispívat na činnost Unie českých spisovatelů podle své vůle.

(6) Čestným členem spolku je fyzická osoba, jejíž přínos k naplňování cílů Unie českých spisovatelů je natolik významný, že zasluhuje zvláštní formu ocenění. Čestný člen spolku má práva člena spolku, při rozhodování má poradní hlas a zároveň nemá žádné povinnosti dané těmito stanovami pro člena spolku a přispívajícího člena spolku.

(7) Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

 

Čl. III.

Činnost spolku

(1) Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplnění byl spolek založen. Tato činnost je zaměřena zejména na:

-        vytvoření společenství českých spisovatelů, literárních vědců, kritiků a vydavatelů umělecké literatury;

-        zajištění a usnadnění šíření informací o uměleckých, organizačních i odborných záležitostech týkajících se oboru;

-        pořadatelství mezinárodních akcí v oboru;

-        vytváření informačního centra;

-        zveřejňování děl členů spolku;

-        pořádání studijních zájezdů, odborných seminářů;

-        poskytování odborných konzultací a znaleckých posudků;

-        spolupráci s obdobnými organizacemi v České republice a zahraničí;

-        spolupráci s tiskem, rozhlasem a televizí při propagaci Unie českých spisovatelů.

 (2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, která slouží k podpoře hlavní činnosti a hospodárnému využití spolkového majetku. Jedná se o předmět podnikání, kterým je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb. v níže uvedených oborech:

-        zprostředkování obchodu a služeb;

-        poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

-        reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;

-        mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti;

-        provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

-        výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

 

Čl. IV.

Orgány spolku

Orgány spolku tvoří valná hromada, předsednictvo a kontrolní komise.

 

Čl. V.

Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. K výhradním oprávněním Valné hromady patří:

a) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí předsednictva nebo předsedy;

b) volba ostatních orgánů spolku a řešení sporů mezi nimi;

c) rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení spolku;

d) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.

(2) Valnou hromadu svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka, případně z podnětu 1/3 členů spolku nebo kontrolní komise. Není-li svolána valná hromada statutárním orgánem spolku do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady sám.

 (3) Zasedání valné hromady se svolává na základě pozvánky, ze které musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, nejméně třicet dnů před jejím konáním.

(4) Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá prostou většinou hlasů, přičemž každý člen má jeden hlas.

(5) Stanovy umožňují i rozhodování mimo valnou hromadu. Předsednictvo, jako svolatel valné hromady, zašle návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu členů spolku. Člen je povinen do patnácti dnů od doručení, které potvrdí odesílateli, zaslat písemně své rozhodnutí. V případě, že nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. V případě rozhodování mimo valnou hromadu platí, že se většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů. V případě rozhodování o výhradních oprávněních valné hromady podle odst. 1 tohoto článku je vyžadován ověřený podpis člena.

(6) Způsob rozhodování podle odst. 5 tohoto článku je umožněn i v případě konání řádné, nebo mimořádné valné hromady ve výjimečných případech, kdy se člen ze závažných důvodů omlouvá z účasti na konání této valné hromady. Jsou-li součástí pozvánky podle odst. 3 tohoto článku materiály, které budou projednávány a schvalovány na valné hromadě, je tento člen oprávněn do patnácti dnů od doručení, které potvrdí odesílateli, zaslat písemně své rozhodnutí k předloženým materiálům. Na věci předem nepředložené se uváděný způsob hlasování nevztahuje.

 

Čl. VI.

Předsednictvo

(1) Předsednictvo je kolektivní statutární orgán spolku.

(2) Předsednictvo tvoří předseda a členové předsednictva. V předsednictvu je 13 členů. Členové předsednictva jsou voleni valnou hromadou na dobu tří let.

(3) Na prvním jednání předsednictva po jeho zvolení valnou hromadou je zvolen předseda spolku.

(4) Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Zejména vykonává působnost valné hromady v době mezi jejími zasedáními, schvaluje rozpočet, rozhoduje o přijímání členů a jejich vyloučení. Uskutečňuje usnesení valné hromady. Předsednictvo vyřizuje průběžně záležitosti spolku a při řízení spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady. Předsednictvo rozhoduje většinou hlasů z plného počtu členů předsednictva, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(5) Pravomocí předsednictva je dále

- přijímání nových členů,

- určování výše členských příspěvků,

- rozhodování o výročních cenách Unie.

(5) Jménem spolku vystupuje na veřejnosti předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen předsednictva, kteří jsou oprávněni jednat a uzavírat smluvní ujednání, případně činit jménem spolku jednotlivé právní úkony.

(6) Předsednictvo je povinno poskytovat informace členům spolku na valné hromadě o otázkách hospodaření spolku. Na konci roku je povinno vypracovat zprávu o stavu hospodaření spolku. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do každého 31. března roku následujícího po ukončení předchozího roku.

(7) Předsednictvo má oprávnění projednat a uzavřít vstup do Svazu spolků, za podmínky dodatečného schválení valnou hromadou.

(8) Předsednictvo vede seznam členů spolku.

 

Čl. VII.

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je tříčlenná, kterou volí a odvolává valná hromada na období tří let.

(2) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

(3) V rozsahu působnosti kontrolní komise může jím pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od dalších členů orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

Čl. VIII.

Zásady hospodaření

(1) Prostředky spolku tvoří příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

(2) Člen spolku podle svých možností platí členský příspěvek, který je stanoven na období kalendářního roku a jehož výše je stanovena rozhodnutím valné hromady.

 

Čl. IX.

Zánik spolku

Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem, nebo nuceným zrušením rozhodnutím orgánu veřejné moci.

 

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

(1) V souladu s ustanovením § 3041 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. valná hromada konaná dne 14. 11. 2015 schválila přizpůsobení a nové znění stanov úpravě zák. č. 89/2012 Sb. včetně doplnění zapisovaných skutečností podle ustanovení § 25 zák. č. 304/2013 Sb. Současně se schvaluje podle ustanovení § 216 zák. č. 89/2012 nový název spolku.

(2) Pokud to z těchto stanov nevyplývá, jsou související vztahy upraveny zák. č. 89/2012 Sb.

 

V Praze dne 14. listopadu 2015                                                                                          

Ing. Karel Sýs, předseda spolku