Unie českých spisovatelů je zapsaný spolek, jehož stanovy byly schváleny Ministerstvem vnitra České republiky.
Posláním Unie je vytvořit české společenství spisovatelů, literárních vědců, kritiků a vydavatelů umělecké literatury, zajistit a usnadnit šíření informací o uměleckých, organizačních i odborných záležitostech týkajících se oboru, pořadatelství mezinárodních akcí v oboru, s využitím stávajících informačních sítí vytvářet informační centra, zveřejňovat díla svých členů, pořádat studijní zájezdy, odborné semináře atd., poskytovat odborné konzultace a znalecké posudky, navazovat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, především s PEN kluby, spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí při propagaci činnosti Unie.
Řádným členem se může stát umělec, literární vědec, výtvarník, hudebník a vydavatel, který dosahuje vynikajících výsledků v oboru nebo byl doporučen nejméně dvěma řádnými členy.
Řádní členové aktivně přistupují ke všem akcím Unie, spolurozhodují o všech záležitostech Unie, volí a mohou být voleni do všech funkcí Unie, jsou povinni platit členské příspěvky.
Členství zaniká písemným prohlášením člena o vystoupení z Unie, nezaplacením členského příspěvku do roka od písemné upomínky, ztrátou členství.
O veškerých záležitostech Unie rozhoduje členská schůze. Členské schůze se účastní všichni řádní členové Unie.
Reprezentantem Unie je předseda, který je volen členskou schůzí na období tří let. Členská schůze volí na období tří let rovněž místopředsedu a předsednictvo Unie. Předseda je oprávněn jménem Unie jednat a podepisovat všechny dokumenty; v zastoupení přebírá pravomoci místopředseda.